KA 2, 3, 4: Vytvoření a vedení sítí CKP a CKP I, II a III

Cílem KA je zvýšit zájem pedagogů o společné vzdělávání žáků se SVP a vytvořit prostor pro sdílení a rozvoj konkrétních zkušeností didaktického, metodického a osobnostně-sociálního rámce společného vzdělávání.
Cílem KA2 je vybudování logistického rámce pro všechny sítě CKP v projektu (I.-III.) a zahájení činnosti sítě CKP I.
Cílovou skupinou KA jsou pedagogové ZŠ (primární a sekundární stupeň), kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
Obsahem je vybudování logistického rámce metodického řízení sítí CKP projektu (tři vzájemně propojené sítě), vytvoření zákl. materiálů upravujících činnost sítí, vytvoření nabídky diskusních témat (př. Diskusní témata CKP I) a souvisejících podkladů pro pedagogy účastnící se činnosti sítě.
Obsah druhé části KA je vytvoření samostatné sítě CKP I. Ve 14 krajích bude vždy na jedné základní škole (př. Seznam škol) ustaveno CKP. Každé CKP naváže do jednoho měsíce po svém ustavení spolupráci s nejméně 3 školami (pedagogy), které přijmou účast v síti CKP, budou se účastnit činnosti sítě a přijímat její podporu.
Vlastním obsahem činnosti sítě CKP je vytvářet přenos informací mezi jednotlivými CKP, zajištění metodického vedení, supervize a podpory pedagogů v síti. (př. Obsah čin. CKP). Předpokládá se, že v prvním roce budou v rámci schůzek CKP probírána zejména témata zaměřená na práci se žákem se SVP, v druhém roce témata vztahová a ve třetím roce problematika uzpůsobení didaktik jednotlivých předmětů. Obsahem však vždy bude řešení aktuálních problémů zapojených pedagogů při společném vzdělávání.
Pro podporu mentorských dovedností a znalostí specifik práce se žákem se SVP bude zorganizován pro zájemce týdenní cyklus mentorských dovedností ( viz. KA 6).
Ve druhém a třetím roce projektu bude, podle zkušeností CKP I, vytvořena síť CKP II (druhý rok projektu) a CKP III (třetí rok projektu).
Přepokládá se, že některé ze škol, které se účastní sítě CKP I (alter. II), mohou samy se stát Centrem kolegiální podpory pro druhý, alter. třetí rok projektu.

Výstupy činnosti KA:

  1. Metodika činnosti sítí CKP – bude pilotně ověřena
  2. Statut CKP
  3. Záznamy ze schůzek v CKP a v síti – metodiky, přehled aktivit a účastníků setkání Přehled nákladů