KA 6: Mentorské dovednosti jako zásadní předpoklad šíření příkladů dobré praxe v CKP

V průběhu projektu budou realizovány celkem tři týdenní cykly rozvoje mentorských dovedností.
Uskuteční se vždy v průběhu letních (hlavních) prázdnin v rozsahu 50ti výukových hodin.
V průběhu vzdělávání budou účastníci seznámeni (případně budou prakticky nacvičovat) se všemi povinnými tématy dle výzvy v rozsahu 40 hodin:

 1. Úvod do mentoringu: základní terminologie – vymezení pojmu mentoring, mentor, mentorovaný, přínosy mentoringu pro školu, mentora a mentorovaného, mentoring jako forma kolegiální podpory, role mentora).
 2. Mentorský vztah: postupy, praktické ukázky, trénování dovedností.
 3. Stěžejní kompetence mentora: komunikace a aktivní naslouchání, styly učení dospělých, povzbuzování a motivace, budování důvěry a empatie, podpora a zpětná vazba, sebereflexe.
 4. Metody předávání zkušeností a zvýšení úrovně odborných dovedností: aktivní i pasivní, kritéria pro volbu vhodné metody a nácvik využití metod, kolegiální sdílení, reflexe, zpětná vazba.
 5. Postavení a role mentora ve společném vzdělávání, využití mentoringu v činnosti CKP.

V rozsahu 10ti hodin budou účastníci seznámeni s tématy:

 1. Dopady druhů znevýhodnění do vzdělávání žáků a způsob práce s pedagogy těchto žáků.
 2. Specifika práce s kolektivem třídy, do níž je integrován žák se znevýhodněním. Součástí portfolia pedagoga v roli mentora, které budou účastníci prvních dvou vzdělávacích cyklů vytvářet, budou tyto dokumenty/výstupy:
  1. Cíle působení ve společném vzdělávání a v CKP
  2. Přehled poskytnutých konzultací
  3. Výstupy z pracovních schůzek v pedagogických kolektivech a případně v CKP
  4. Záznamy z vlastní mentorské činnosti

Na základě těchto výstupů obdrží každý vyškolený mentor zpětnou vazbu od metodika KA s doporučeními pro osobní rozvoj mentora v dalším období a doporučeními pro jeho působení ve společném vzdělávání.