KA 5: Sdílení zkušeností studentů fakult připravujících učitele a zkušených pedagogů

Cílem KA je zvýšení úrovně pregraduální přípravy budoucích pedagogů v oblasti spol. vzdělávání prostřednictvím zkvalitnění jejich praktické přípravy realizované nad rámec dosavadního vzdělávacího kurikula.
Realizace KA spadá mezi volitelné aktivity – Propojení studentů (budoucích pdg.) s aktivními pedagogy.
Cíle bude dosaženo propojením vybraných studentů učitelství na PdF v ČR (UK, MU, UP) se zkušenými pedagogy působícími na 1. a 2. st. ZŠ a současně se podílejícími na síti CKP. Studenti budou absolvovat samostatné náslechy i aktivní pedagogické výstupy (1-2 týdnů/rok) ve třídách
vzdělávajících společně intaktní žáky a žáky s SVP.
Nejde o výuku a praxi v pojetí kurikul programu VŠ! Cílem je přenos poznatků, komunikace studentů a aktivních pdg., sdílení zkušeností, nápadů a podnětů.
V rámci KA budou detailně analyzovány přínosy i limity zvoleného modelu spolupráce.
Studenti budou záměrně vybíráni tak, aby pokryli všechny sledované stupně vzdělávání. Pedagogové budou záměrně vybíráni dle délky praxe, rozsahu zkušeností se společným vzděláváním, erudicí (bez SPP erudice vs. spec.ped.).
Vznikne velmi heterogenní skupina zapojených osob, od níž bude možné získat cenné údaje využitelné k dalšímu rozvoji pregrad. i postgrad. přípravy pedagogů v problematice společného vzdělávání.