KA 1: Řízení projektu

Logistický rámec řízení projektu předkládaných žadatelem (UPOL) vychází z dosavadních zkušeností organizace i projektového týmu s řešením řady úspěšných projektů OPVK.
Řízení projektu probíhá ve dvou současně fungujících organizačních složkách. První složka jsou vnitřní postupy organizace UPOL, která zajišťuje manažerské činnosti směrem k poskytovateli a ostatním orgánům, tj. administrativní tým. Druhá složka obsahuje odborný tým.
Administrativní tým je zodpovědný za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, kontrolu dosažených cílů a plnění naplánovaných indikátorů. Do tohoto týmu bude zapojen finanční manažer projektu, který bude spolupracovat s ekonomickým a personálním oddělením
žadatele. Do projektu budou rovněž zapojeni administrativní pracovníci UP, kteří povedou agendu projektu, budou provádět administrativní práce jako např. kontrola výkazů práce, kopírování účetních dokladů, vedení evidencí apod.
Sestava vytvořena v MS2014+ IKTREPAV 26.2.2016
Druhou fází projektu je činnost odborného týmu, ve kterém pracují odborní pracovníci. Odborný tým je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu. Tento tým se podílí na aktivní práci s cílovou skupinou. Jedná se o metodiky projektu, metodiky sítí CKP, odborné pracovníky pro vzdělávací akce pedagogů apod.
Garantem odborné stránky projektu je hlavní metodik projektu. V rámci vedení projektu budou realizovány pravidelné porady hlavního metodika se členy realizačního týmu a bude prováděna kontrola všech realizovaných aktivit.